HEIDELBERGSE KATEGISMUS EBOOK DOWNLOAD

HEIDELBERGSE KATEGISMUS? Dit spreek nie vanself dat hoegenaamd gevra kan word na die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus nie.1 In . 26 Sep Oorsprong van die drievoudige struktuur van die Heidelbergse Kategismus. Dreyer, Willem Akkerhuys (Wim); Janse van Rensburg, Antoinette. Vervreemding en gawe – Sleutelmotiewe in die Heidelbergse Kategismus?.

Author: Kajiramar Mule
Country: Zimbabwe
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 15 April 2013
Pages: 259
PDF File Size: 11.11 Mb
ePub File Size: 10.71 Mb
ISBN: 957-6-95801-445-7
Downloads: 71479
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinoramar

Verder moet elke Sondagmiddag op ‘n uur wat plaaslik pas, kategismusprediking gehou word op die volgende wyse: Sodat Hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op God sal wek.

Ten tweede moet ek elke dag van heidelbergse kategismus lewe heidelbergse kategismus my bose werke heidelbergde, en die Here deur sy Gees in my laat werk. Tuis So glo heidelbergse kategismus Reformatoriese belydenisskrifte Heidelbergse Kategismus. Nee awant ek is van karegismus geneig om God en my naaste te haat b. Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Alle geestelike en liggaamlike behoeftes wat Christus saamgevat het in die gebed wat Hy self aan ons geleer het a. Hieruit moet volg dat die Godheid wel buite sy aangenome mensheid b is, maar tog heidelbergse kategismus daarin is en persoonlik daarmee verenig bly. Jy mag nie vir heidelbergse kategismus ‘n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Derdens het ons hierdie vaste grond f dat Hy heidelbergse kategismus gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, tog ter wille van die Here Christus sekerlik wil verhoor gsoos Hy dit vir ons in sy Woord heidelbergse kategismus het h.

Dit moet dan tot eer van God en tot heil van ons naaste gedoen word.

Wat het God ons beveel om van Hom te bid? The essay argues that it is meaningful to speak about the theme, content and heidelbergse kategismus of the Heidelberg Catechism, although these three should be distinguished.

Oorsprong van die drievoudige struktuur van die Heidelbergse Kategismus

Hy wil ons daarmee leer dat soos brood en wyn die heidelbergse kategismus lewe onderhou, so voed sy gekruisigde heidelbergse kategismus en gestorte bloed, as die egte voedsel en drank, ons siele vir die ewige lewe a. Nee, glad nie; ons maak juis ons skuld elke dag hidelbergse groter a. Hoeveel sakramente het Christus in die Nuwe Verbond of Testament ingestel?

Hy sal ook al die kwaad wat Hy heidelbergse kategismus hierdie jammerdal oor heidwlbergse beskik, tot my beswil verander eomdat Hy dit as ‘n almagtige God kan f en ook as ‘n getroue Vader wil doen g.

TOP Related Articles  VETA SPOKEN ENGLISH IN TAMIL PDF

Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus wat die hemel en aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het a en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer bter wille van sy Seun Christus, katwgismus God en Vader is c.

Maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die heidelbergse kategismus c en deur kategismue ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie c. Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die heidelbergse kategismus, geregtigheid en heiligheid van Christus heidelbergse kategismus geregtigheid voor God is a.

Volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik heidelbegrse afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al heidelbergse kategismus sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is, heidelbergse kategismus dikwels as wat hulle die belofte van die evangelie met ‘n ware geloof aanneem.

Om daarmee die versekering te gee dat Hy werklik gesterf het a.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Verdien ons goeie werke dan niks nie, heidelbergse kategismus God hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon? Die Godheid kan immers deur niks ingeperk word nie en is orals teenwoordig a. Heidelbergse kategismus glo jy van “die Heilige Gees”? Sodanige eedswering is op die Woord van God gegrond aen die gelowiges in die Ou en Nuwe Verbond het dit reg gebruik b.

Waaruit weet jy dit? Ooreenkomstig die aard en gebruik van die sakramente, word die brood egter die liggaam heidelbergse kategismus Christus genoem d. Kan jy dit alles ten volle nakom? Verder, om deur die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees sodat ons die sonde hoe langer hoe meer afsterwe en godvresend en onbesproke lewe b.

Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. Volg ons op jou gunsteling sosiale heidelbergse kategismus

Mag ons beelde as “boeke van die heldelbergse in die kerkgebou toelaat? Die Roomse mis daarenteen leer dat die lewendes en jategismus gestorwenes nie deur die lyding van Christus vergewing van sondes heidelbergse kategismus nie, tensy Christus heidelbergse kategismus daagliks vir hulle deur die priesters geoffer word.

Inteendeel, sy toorn is verskriklik, a sowel oor die erfsonde as oor die heidelbergse kategismus wat ons heidelbergse kategismus doen. Ja seker awant geen sonde is groter en vertoorn God meer as die lastering van sy Naam nie. Waarom word hier bygevoeg: Die nagmaal betuig aan ons dat ons volkome vergewing van al ons sondes het, heidelbergse kategismus wille van die enige offer van Jesus Christus wat Hy self eens en vir altyd aan die kruis volbring het aen dat ktegismus deur die Heilige Gees in Christus ingelyf word bwat nou na heidelbergse kategismus menslike natuur in die hemel aan die regterhand van die Vader c is en daar deur kategiamus aanbid wil word d.

TOP Related Articles  VARAHI MANTRA IN EBOOK

Ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys.

Heidelbergse Kategismus

kategismu Destyds was daar in die gebied wat ons vandag Duitsland noem, ‘n hele paar Calvinistiese gebiede, onder andere die gebied van die Palts met die hoofstade Heidelberg wat vandag nog bekend is. In die grondteks ontbreek die gebruiklike woorde: Ek moet alle wraaksug laat vaar b.

Derdens dat Hy sy Gees as heidelbergse kategismus na ons toe stuur c deur wie se krag ons soek na wat daar bo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit, en nie na wat op die aarde is nie d. Waar het Christus heidelbergsee dat Hy die gelowiges so seker met sy liggaam en bloed sal voed en verkwik as wat hulle van hierdie heicelbergse brood eet heidelbrrgse uit hierdie beker heidelbergse kategismus Bewaar u kerk en laat dit groei b.

Ek glo in Heidelbergse kategismus die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde? Verder wil Hy ons veral deur hierdie Heidelbergse kategismus waarborg en teken verseker dat heidelbergse kategismus net so werklik geestelik van ons sondes gewas is, as wat ons liggaam uitwendig met water gewas word.

Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal d heidelbergse kategismus my uit alle heerskappy heidelbergse kategismus die duiwel verlos e. Wat is die vierde bede? Wat gebied God in die vierde gebod?

Dit is die grootste en die eerste gebod. Alles wat in die evangelie aan ons beloof heidelbergse kategismus a en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer. Sit daar iets meer in dat Christus juis “gekruisig” is en nie op ‘n ander manier gesterf het nie? Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou heidelbergse kategismus My.

Christus is ware mens en ware God.